Michał Ziółko

radca prawny

Od lat interesuję się zagadnieniami prawnymi związanymi z rozwojem sieci szerokopasmowych i polskim rynkiem telekomunikacyjnym. Prowadzę kancelarię w Krakowie, obsługując małych i średnich przedsiębiorców, głównie z branży telekomunikacyjnej...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odpowiedzialność ISP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi część 2

Michał Ziółko27 marca 2018Komentarze (0)

odpowiedzialność ISP

W poprzednim wpisie, który możesz przeczytać tutaj opisałem jak wygląda odpowiedzialność ISP z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej w zakresie określonym ustawą Prawo Telekomunikacyjne. Przedsiębiorca wyznaczony (który obecnie nie został wyznaczony przez prezesa UKE) odpowiada TYLKO w zakresie określonym ustawą. Natomiast każdy inny przedsiębiorca telekomunikacyjny odpowiada na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Jednakże jedno nie wyklucza drugiego – tak jak wspominałem możesz w swoim regulaminie świadczenia usług określić, że abonent będzie uprawniony do odszkodowania na podstawie art. 105 PT., zastrzegając jednocześnie, że abonent jest uprawniony do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Powinieneś zwrócić uwagę na to, aby zapisy w twoim regulaminie nie były dla abonenta mniej korzystne niż przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta. Możesz natomiast modyfikować sposób wyliczania odszkodowania, czyniąc go bardziej korzystnym dla abonenta –np. zastrzegając iż odszkodowanie należy się za przerwę w świadczeniu usług wynoszącą 12 godzin.

Odpowiedzialność ISP wynikająca z kodeksu cywilnego

Przejdźmy zatem do odpowiedzialności wynikającej z kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 471 kc. „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”. Oznacza to ni mniej ni więcej, iż abonent winien wykazać po pierwsze, że szkoda faktycznie wystąpiła, po drugie wskazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy awarią a szkodą, która na skutek awarii wystąpiła. Abonent może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym. Jeżeli sprawa znajdzie się w sądzie to niestety ciężar udowodnienia, że szkoda nastąpiła z przyczyn nie leżących po twojej stronie, Drogi Operatorze, spada na Twoje barki.

Abonent będzie uprawniony do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, mediacyjnego lub przed Sąd polubowny działający przy Prezesie UKE dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Stanie się to jeżeli jego reklamacja zostanie odrzucona, lub jeżeli operator ISP nie zapłaci dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja usługi została uwzględniona. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia uznaje się, że została uwzględniona. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne „ Roszczenia dochodzone na podstawie art. 105 przedawniają się z upływem 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, albo od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana”.

Zakres odpowiedzialności

Zakres odpowiedzialności wynikającej z art. 471 kc. możesz rozszerzyć lub ograniczyć w umowie. Pamiętaj jednak, że ograniczenie odpowiedzialności wchodzi w grę jedynie w przypadku umowy z innym przedsiębiorcą. Jeżeli zawrzesz klauzulę ograniczającą odpowiedzialność w umowie z konsumentem będzie to klauzula niedozwolona zgodnie z art. 3853 pkt. 2. Nie możesz też w umowie zastrzegać, iż nie będziesz odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną umyślnie – takie zastrzeżenie jest z mocy prawa nieważne.

Będąc przedsiębiorcą odpowiadasz także za działania swoich pracowników lub osób, którym zlecasz wykonanie czynności w swoim imieniu. Jeżeli więc twój pracownik np. podczas instalacji usługi w mieszkaniu abonenta uszkodzi jego  telewizor – Ty jako operator, któremu abonent zlecił wykonanie usługi, odpowiadasz za szkodę.

Podsumowanie

Po przeczytaniu tego wpisu powinieneś wiedzieć że:

  • Twoją odpowiedzialność względem abonenta za jakość świadczonych usług kształtują przepisy kodeksu cywilnego;
  • Możesz w regulaminie lub umowie zastosować zasady naliczania odszkodowania wynikające z art. 105 ustawy Prawo Telekomunikacyjne – zastrzegając jednocześnie, że abonent jest uprawniony do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego;
  • Ponosisz odpowiedzialność w zakresie poniesionej przez abonenta szkody, przy czym musi istnieć związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy Twoim działaniem a szkodą;
  • Odpowiadasz także za działania swoich pracowników i osób którym zleciłeś wykonanie konkretnych czynności;
  • Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, mediacyjnego lub do Sądu polubownego przy UKE dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego;
  • Roszczenia abonenta wynikające z art. 105 ustawy Prawo Telekomunikacyjne przedawniają się z upływem 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, albo od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana;

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 606 342 353e-mail: m.ziolko@mz-legal.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/szerokopasmowa.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Michał Ziółko Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał Ziółko z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.ziolko@mz-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: